Jan Molič publikováno 23. 3. 2019 v 19:41

Předběžná opatření pro nakládání s vodou

Předběžná opatření pro nakládání s vodou

Vážení přátelé,

v poslední době dochází k porušování Osadního řádu naší základní organizace a k plýtvání závlahovou vodou. Řada zahrádkářů ustanovení Osadního řádu trvale nerespektuje a naše zahrádkářská kolonie je postavena před stále složitější otázku řešení zásobování užitkovou vodou pro zálivku. Výbor ZO, s ohledem na dlouhodobé nepříznivé předpovědi počasí, kdy i letošní rok má patřit mezi mimořádně suchá a horká období, do doby schválení „Provozního řádu vodního hospodářství“, rozhodl, podle § 27, odstavec 5, písmeno d) Stanov ČZS z.s., v souladu s čl. III, odstavec 3.6, Osadního řádu o následujících předběžných opatřeních:

Výbor do schválení a nabytí účinnosti výše citovaného předpisu stanovuje následující pravidla vodního hospodaření v zahrádkářské osadě:

  1. pro zalévání zahrádek slouží užitková voda, jejíž regulaci dodávek si Výbor v případě sucha, havárie, nebo plánovaných oprav předmětného interního vodovodního řadu, vymiňuje,

  2. dle našich pravidel není v naší zahrádkářské osadě dovoleno zalévání zahrádek „podmokem“a používání užitkové vody k jiným účelům než k zalévání zahrádek, dešťovou vodu lze používat pouze na závlahu, mytí nádobí (čl. III, odst. 3.7 Osadního řádu),

  3. za bazény podléhající povolení Výboru ZO se považují veškeré nadzemní dočasné nádrže sloužící k rekreaci, jejichž objem překračuje 200 litrů, dále jen bazény,

  4. pokud uživatel zahrádky chce na své parcele využít k rekreaci bazén, je povinen do konce měsíce dubna příslušného kalendářního roku předložit Výboru písemnou žádost o provozování bazénu, opatřenou jménem a příjmením, s číslem zahrádkářské parcely. V žádosti se zahrádkář zaváže předmětný bazén napustit vodou, kterou si nechá pro tento účel dovézt z jiného zdroje vody, než kterým disponuje zahrádkářská kolonie,

  5. o žádosti Výbor rozhodne na svém nejbližším zasedání. Pokud nebude moci z důvodu vyšší moci rozhodnout bezodkladně, vyrozumí o tom žadatele. Žadatele vyrozumí Výbor písemně o povolení požadovaný bazén provozovat nebo o zamítnutí žádosti. Nevyjádří-li se Výbor do 30 dnů od doručení žádosti, považuje se žádost za kladně vyřízenou. Žadatel však musí i tak při provozu bazénu respektovat ostatní zde stanovená pravidla. Pro zamítnutí žádosti musí Výbor uvést kvalifikovaný důvod. Dovoz vody může zahrádkář realizovat až po udělení souhlasu Výborem,

  6. bazény, pro které zahrádkář předmětný souhlas od Výboru ZO ČSZ nezíská, nebo o něj nepožádá, nesmí být napuštěny,

  7. Výbor a jeho kontrolní orgán je oprávněn za účelem kontroly dodržování výše uvedených režimových opatření, vstupovat na pozemek uživatele a požadovat po uživateli k nahlédnutí doklad o původu vody v bazénu,

  8. bazény používající chemickou recyklaci vody není možné volně vypouštět na pozemky zahrádkářské osady bez atestu o neškodnosti vody. Bez tohoto atestu lze vodu v bazénu, kde byly použity chemické látky (dezinfekce), vypustit až po zahrádkářské sezóně. Bude-li nutná výměna v průběhu sezóny, je nutné kontaminovanou vodu nechat odčerpat a vyvézt mimo zahrádkářskou osadu jiným, vhodným a bezpečným způsobem,

Poznámka:

Žádosti o provozování bazénu lze předkládat Výboru ZO, buď písemnou formou, nebo elektronickou cestou e-mailem. E-mailová adresa je uvedena na webových stránkách ZO. Výbor pro veřejnou kontrolu zveřejní na vývěsce čísla parcel, kterým žádostem vyhověl. Zamítnutí sdělí žadatelům stejnou cestou, jakou o napuštění bazénu požádali, s uvedením důvodu nevyhovění.

Ve Zbraslavi dne 14.3.2019

výbor ZO ČZS

Dostávat novinky e-mailem

Chcete dostávat novinky z naší zahrádkářské osady e-mailem?

Tento web používá soubory cookie, které mu pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.